หนังศีรษะมันหรือผมมัน มากกว่าร้อยละ 70 ของผู้มารักษาเรื่องผมร่วงที่ไทยแฮร์เซ็นเตอร์จะมีหนังศีรษะมันหรือผมมันร่วมด้วย ซึ่งต้องรักษาควบคู่