แม้การรอคอยจะยาวนาน แต่หัวใจของฉันก็เต็มใจที่จะรอเธอ : : No matter how long it may take, my heart will wait for you.