การทะเลาะเบาะแว้ง จะดำเนินไปไม่นาน ถ้ามีเพียงฝ่ายเดียวที่ผิด : : คุณมาจากครอบครัวไหนไม่สำคัญเท่ากับ ครอบครัวที่คุณกำลังจะมี